• Chinese iconic brand scenic spot /
  • Top ten scenic spots in Guangxi /
  • Chinese iconic brand scenic spot
Contact us
  • Consulting hotline:0773-8281368 (8:30~21:30)
  • Address:No. 2 Lijun Road, Xiufeng District, Guilin, Guangxi


Guihu·Guest Greeting Bridge


桂湖•迎宾桥

Guihu•Lize Bridge


桂湖•丽泽桥


Guihu•Guanyi Bridge


桂湖•观漪桥


Mulong Lake•Diecai Bridge

木龙湖•叠彩桥onghu·Crystal Glass Bridge

榕湖•玻璃桥Ronghu•Gu Rong Double Bridge

榕湖•古榕双桥Ronghu•Rongxi Bridge

榕湖•榕溪桥
Ronghu•Yangqiao

榕湖•阳桥

Ronghu•Big Dipper Seven Star Bridge

榕湖•北斗七星桥